Xí nghiệp bê tông Quảng Ngãi

Xí nghiệp bê tông Quảng Ngãi

24/08/2019 11:24:02 AM | 465

Dự án: XÍ NGHIỆP BÊ TÔNG QUẢNG NGÃI

CĐT dự án: Công ty Cổ phần Bê tông Xây dựng Hà Nội.

Địa chỉ: Khu công nghiệp Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

Công suất: Công suất: 60.000 m3 bê tông các loại.