Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 - triệu tập lại lần 2

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 - triệu tập lại lần 2

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 - triệu tập lại lần 2

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 - triệu tập lại lần 2