Thông báo chốt danh sách cổ đông đăng ký GD Upcom

Thông báo chốt danh sách cổ đông đăng ký GD Upcom

Thông báo chốt danh sách cổ đông đăng ký GD Upcom

Thông báo chốt danh sách cổ đông đăng ký GD Upcom

(https://drive.google.com/file/d/0B6RJbP6UD0-bMFh3RHpNYVdCR2c/view?usp=sharing).