Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2014
NỘI DUNG TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

TT

Nội dung tài liệu

 

1

Giấy ủy quyền tham dự Đại hội

 Tải file

2

Chương trình Đại hội

 Tải file

3

Quy chế làm việc tại Đại hội

 Tải file

4

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012-2013, chương trình hành động năm 2014.

 Tải file

5

Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012-2013, chương trình hành động năm 2014.

 Tải file

6

Báo cáo tóm tắt kết quả tài chính năm 2013 đã được kiểm toán.

 Tải file

7

Tờ trình đại hội khắc phục lỗ

 Tải file

8

Báo cáo đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014

 Tải file

9

Báo cáo nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty

 Tải file

10

Báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2013 và kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2014

 Tải file

11

Phiếu biểu quyết

 Tải file